Kamis, 21 Maret 2013

Contoh Makalah wawancara bahasa sunda

 •   Langkah pertama kalian buat dulu cover makalahnya contohnya  seperti ini :
 

Tugas Makalah Bahasa Sunda

tugas ieu di damel kanggo ngaminuhan penilaian ti salah sahiji mata pelajaran                                                      Pupuhu Kelompok : Rizal Faizal Ramdhani
                                                                                    Yanyan Suryana 


XI IPA 3

SMA Negeri Jatinangor

 • Setelah itu kalian buat kata pengantar / pihatur dulu contohnya seperti ini

PIHATUR

   Puji sareng syukur mangga urang sanggakeun ka hadirat Alloh SWT lantaran barkat rahmat-Na simkuring saparakanca tiasa ngabereskeun ieu karya ilmiah kanggo nuntaskeun pancen ti Bapa/Ibu Guru. Sholawat sareng salam mugi-mugi salamina kacurah limpahkeun ka jungjunan alam nyatana Nabi Muhammad SAW, teu hilap ka kulawargina sareng ka shahabatna sareng mudah-mudahan dugi ka urang sadayana.

  Medalna ieu makalah dipiharep tiasa ngadeudeul lumangsungna proses di ajar Basa Sunda di SMA. Eusi ieu makalah museur kana tujuan rangka kanggo proses wawancara anu neramgkeun tentang kegiatan OSIS di SMAN Tanjungsari.

  Ambahan katut urutan materi wawancara sawaktosna mah dipasrahkeun ka guru di sakola. Ku margi kitu, materi wawancara anu aya dina ieu makalah sakadar conto wungkul. Sajabi ti eta pangajaran Basa Sunda dumasar kurikulum nu ayeuna langkung nyoko kana aktivitas murid di ajar. Murid dipiharep mampuh jeung wani ngawawancara tokoh masyarakat satempat.

  Pamungkas, mugia makalah aya mangpaatna kanggo urang sadayana. Tangtos wae dina ieu makalah masih seueur keneh kakiranganana.
                                                                                       Jatinangor, 11 November 2012                                                                                                       Panyusun


 • selanjutnya kalian buat daftar isi ini di tuliskan berdasarkan judul tersebut yang berada berada di halaman yang di ketik oleh kalian  misalkan seperti ini :

DAFTAR EUSI

PIHATUR................................................................................................................................i

DAFTAR EUSI.......................................................................................................................ii

BAB I BUBUKA.....................................................................................................................1
A.Kasang Tukang..........................................................................................................1 B.Watesan Masalah.......................................................................................................1
C. Maksud jeung Tujuan...............................................................................................1

BAB II BAHASAN.................................................................................................................2
A.Teori Wawancara.......................................................................................................2
B.Daftar Pertanyaan......................................................................................................2
C.Sajarah SMAN Tanjungsari.......................................................................................3
D.Hasil wawancara........................................................................................................3

BAB III KASIMPULAN........................................................................................................5
A.Laporan Hasil Wawancara.........................................................................................5

 •  setlah itu kalian buat  BAB I Pembukaan berisikan Latar belakang (kasa Tukang), Rumusan Masalah (watesan masalah), maksud dan tujuan (maksud jeung tujuan) dan sistematika contohnya seperti ini :

BAB I
BUBUKA


A. Kasang Tukang
   Wawancara teh hiji kagiatan komunikasi nu geus ilahar lumangsung di masyarakat. Ngan teu kabeh masyarakat sok ngahajakeun saban waktu ngawanwancara. Wawancara mah biasana dilakukeun ku wartawan,reporter,atawa jalma lianna nu nganggap perlu, umpamana mahasiswa nu keur ngalakukeun panalungtikan, murid-murid sakola anu meunang pancen ti guruna, atawa ti lembaga sensus penduduk nu ngawawancara warga.

B. Watesan Masalah
      Watesan masalah ieu dilakukeun supaya panalungtikan bisa luyu jeung tujuan anu di harepkeun. Watesan masalahna nyaeta: sakabeh anu ngenaan kana wawancara.

C. Maksud Jeung Tujuan
     Maksud Makalah ieu nya eta pikeun nganyahokeun wawancara.Tujuanna tina nyieun makalah ieu nyaeta: a. Bisa ngawawancara tokoh masyarakat
             b. Bisa neangan informasi ti masyarakat
             c. Bisa ngajieun pertanyaan jang wawancara

D. Sistematika
   Rancangan sitematika makalah ieu di susun sababaraha bab diantarana :

BAB I BUBUKA :
       Ngeunaan Kasang Tukang, Watesan Masalah, Maksud Jeung Tujuan.
BAB II BAHSAN:
        Ngeunaan teori wawan cara,daftar pertanyaan, jeung hasil wawancara.
BAB III KASIMPULAN :
        Ngeunaan hasil laporan wawancara


 • selanjutnya kalian buat BAB II tentang pembahasan teori dan isi dari makalah tersebut :

BAB II

BAHASAN


A.Teori Wawancara
     Wawancara teh hiji kagiatan komunikasi nu geus ilahar lumangsung di masyarakat. Ngan teu kabeh masyarakat sok ngahajakeun saban waktu ngawanwancara. Wawancara mah biasana dilakukeun ku wartawan,reporter,atawa jalma lianna nu nganggap perlu, umpamana mahasiswa nu keur ngalakukeun panalungtikan, murid-murid sakola anu meunang pancen ti guruna, atawa ti lembaga sensus penduduk nu ngawawancara warga.

    Wawancara mah ka asup kagiatan nyarita dua arah, aya nanya jeung aya ngajawab. Samemeh ngalakukeun wawancara urang perlu tatahar heula sabaraha hal anu dianggap perlu disadiakeun. Kalimah tanya anu disusun ku urang ulah panjang teuing, mun bisa mah parondok jeung togmol ( langsung ) kana sasaran.
Diantarana saperti kieu :

 • Keur keperluan naon?
 • Naon wae nu ditanyakeunna?
 • Saha nu rek ditanya?
 • Kamana kudu nepungannana?
 • Iraha waktosna
   Kalimah tanya jadi bahn pikeun urang dina waktu geus tepung jeung narasumber. Narasumber jalma nu baris dipenta kateranganana, oge bisa rupa-rupa gumantung kana kaperluan pananya. Upama perlu informasi ngenaan kasenian, pendidikan, olah raga, kitu wae satuluyna.

B. Daftar Pertanyaan

 • dupi nami akang saha?
 • Yuswa akang sabaraha taun?
 • Ngajabat janten naon di SMAN Tanjungsari ?
 • Visi misi akang naon wae ?
 • Naon tujuanna didirikeun Program OSIS di SMAN Tanjungsari?
 • Iraha jeung dimana program OSIS di jieun?
 • Saha pembina OSIS SMAN Tanjungsari?
 • Kumaha proses pemilihan ketua OSIS pas akang nuju nyalon keun?
 • Naha akang hoyong jadi ketua OSIS SMAN Tanjungsari?
 • Kumaha strategi nu akang pasihan ameh siswa-siswi SMAN Tanjungsari milih akang?
 • Program naon wae nu akang pasihan keur ngajabat ketua OSIS ayeuna?
 • Naon wae hambatan nu akang alami pas ngadamel program?
 • Kumaha pendapat akang lamun pihak sakola teu ngadukung program OSIS SMAN Tanjungsari?
C.Sajarah SMAN Tanjungsari

SMAN Tanjungsari
    Pas taun 1966 di Tanjungsari didirikeun SMA Negeri Tanjungsari ngangge nami "SMA Negri Kelas Jauh" di Tanjungsari Ngadasarkan surat ti Inspeksi Daerah SMA Jawa Barat Tanggal 10 Agustus 1966 Nomor 95/U.P.66/K.66. Bangunan sakola ieu di bangun ku masyarakat (Panitia pembangunan SMA) lokasi di sisi jalan raya tanjungsari wilayah desa gudang Kecamatan Tanjungsari dan didirikeun ku dua persil jeung status hak guna pakai nyaeta :Tanah urut EIGENDUMVER No. 84 jeung 2006 Surat Kantor Agraria Kabupaten Sumedang No. A744/KAD/P/1966 luas 3155 m2.

    Tanah Negara urut sakola Istri (Oop School) surat ti Jawatan PUP Jawa Barat Daerah Cirebon Nomor W.5/2/4/66 luas 1476 m2.

    SK PENDIRIAN : ngadasarkeun surat edaran Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum Kantor Wilayah Departemen P&K Provinsi Jawa Barat tanggal 34 Mei 1976 No. 1045/e.15/1976 diganti namina jadi SMA Negeri Sumedang Fillial Tanjungsari. Pada tahun 1981, ngadasarkeun Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 14 Juli 1981 No. 0220/C/th. 1981 diganti jadi SMAN Tanjungsari

D. Hasil Wawancara
Program OSIS SMAN Tanjungsari

Assalamu’alaikum Wr. Wb. ?
Wa’alaikum salam

Punten kang tiasa nyungkeun waktosna sakedap, abdi sareng rerencangan gaduh pancen ti guru Basa Sunda kanggo ngawawancara. Manawi akang kersa di wawancara ?
Muhun magga kang

Punten ai nami akang teh saha?
Firman Permana Pamungkas

kang firman di SMAN Tanjungsari ngajabat sebagai naon?
Ketua OSIS SMAN Tanjungsari

Ai nami Wakil Ketua OSISna saha?
R.Rifqi Permana Jatnika

Visi Misi akang naon wae?
 • Ningkat keun mutu SDM di bidang IMTAK dan IPTEK kanggo kompetisi jeung mandiri kanggo ngahadapan era globalisasi
 • Ngawujudkeun siswa nu berakhlakul karimah (cageur, bageur, pinter, bener tur singer)
 • Masihan wahana pendidikan nu berkesinambungan
 • Ningkatkeun hubungan kerjasama jeung pihak sakola, dunia.
 • Numbuhkeun semangat kaunggulan jeung kapedulian secara intensif
Naon tujuanna didirikeun Program OSIS di SMAN Tanjungsari?
Tujuan didirikeuna program OSIS nyaeta kanggo ngahubungkeun jeung merekeun inpirasi jeung apresiasi jang ngilu ngabantu para guru jeung staf kanggo ngajalan keun program-progam pasanggiri nu bakal di aya keun di SMAN Tanjungsari jeung bisa nyalurkeun aspirasi para siswa-siswi nu aya ti dieu.

Iraha jeung dimana program OSIS di jieun?
Pas akang tos janten Ketua OSIS SMAN Tanjungsari eta oge di bantosan ku MPK (Majelis Perwakilan Kelas).

Saha Pembina OSIS SMAN Tanjungsari ayeuna?
Drs. Aa Rukmana

Kumaha proses pas akang nyalonkaun OSIS?
Sabenerna jadi ketua OSIS teh hese ku sabab kudu di satujuan heula ku anggota MPK terus mun tos kitu diwawancara heula ku Guru-guru terus mu di piwarang nyebutkeun Visi jeung Misina jeung di piwarang ngiringan LDKS (Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa)

Naha akang hoyong nyalonkeun jadi OSIS?
Ah eta mah panggilan hate weh kang, da abdi mah ti SMP oge hoyong jadi Ketua OSIS ngan hanjakal teu janten wae.

Kumaha strategi nu akang pasihan ameh siswa-siswi SMAN Tanjungsari teh supados milih akang?
Ah eta mah simple weh da abdi mah teu ngaluarkeun biaya, eta mah tergantung urangna ges bener acan ngadisiplinkeun diri sorangan, jeung ngadisiplinkeun batur. Jadi siswa-siswi teh nyaho mana nu bener mana nu salah. • Dan yang terakhir kalian buat BAB III berisikan tentang Kesimpulan :


BAB III

KASIMPULAN

A. Laporan hasil wawancara

SMAN Tanjungsari
     Pas taun 1966 di Tanjungsari didirikeun SMA Negeri Tanjungsari ngangge nami "SMA Negri Kelas Jauh" di Tanjungsari Ngadasarkan surat ti Inspeksi Daerah SMA Jawa Barat Tanggal 10 Agustus 1966 Nomor 95/U.P.66/K.66. Bangunan sakola ieu di bangun ku masyarakat (Panitia pembangunan SMA) lokasi di sisi jalan raya tanjungsari wilayah desa gudang Kecamatan Tanjungsari dan didirikeun ku dua persil jeung status hak guna pakai nyaeta :Tanah urut EIGENDUMVER No. 84 jeung 2006 Surat Kantor Agraria Kabupaten Sumedang No. A744/KAD/P/1966 luas 3155 m2.

   Tanah Negara urut sakola Istri (Oop School) surat ti Jawatan PUP Jawa Barat Daerah Cirebon Nomor W.5/2/4/66 luas 1476 m2.

    SK PENDIRIAN : ngadasarkeun surat edaran Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum Kantor Wilayah Departemen P&K Provinsi Jawa Barat tanggal 34 Mei 1976 No. 1045/e.15/1976 diganti namina jadi SMA Negeri Sumedang Fillial Tanjungsari. Pada tahun 1981, ngadasarkeun Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 14 Juli 1981 No. 0220/C/th. 1981 diganti jadi SMAN Tanjungsari

   Taun 2012 OSIS anyar geus di bentuk nu di pimpin ku Firman Permana Pamungkas jeung wakilna R.Rifqi Fadillah Jatnika visi misi anjunna nyaeta :
 • Ningkat keun mutu SDM di bidang IMTAK dan IPTEK kanggo kompetisi jeung mandiri kanggo ngahadapan era globalisasi
 • Ngawujudkeun siswa nu berakhlakul karimah (cageur, bageur, pinter, bener tur singer)
 • Masihan wahana pendidikan nu berkesinambungan
 • Ningkatkeun hubungan kerjasama jeung pihak sakola, dunia.
 • Numbuhkeun semangat kaunggulan jeung kapedulian secara intensif

   Pa Drs. Aa Rukmana teh nyaeta pembina OSIS SMAN Tanjungsari nu tugasna merhatikeun OSIS SMAN Tanjungsari.
 • nah usai sudah tugas makalah bahasa sunda kalian
 • terimakasih udah mengunjungi blog saya dan saya minta maaf bila ada kesamaan kata kata atau kata-kata yang kurang berkenan
3 komentar:

 1. conto makalah anu sae, tangtuna nga bantu sim abdi sareng nu sejenna..
  hatur nuhun a conto makalah na..
  sareng punten kade tong hilap a berkunjung ka blog sim abdi: obat kista tradisional.
  obat pelangsing herbal.
  hatur nuhun sateaanna..

  BalasHapus
 2. Jazakallah. Semoga bisa menambahkan https://vracarsa.blogspot.co.id/2016/09/conto-kata-pengantar-pangjajap-basa.html

  BalasHapus
 3. Good post, well written. Many thanks. I will be back soon to check out for updates. Cheers.

  aladinqq

  bandar poker online terpercaya di indonesia

  BalasHapus